Tư vấn luật

Quy định pháp luật về sang nhượng căn hộ chung cư 2016

Theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, trong đó có những điều kiện về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Trường hợp 1 : Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao …

Read More »